Bros Płyn na komary i kleszcze max 50 ml

Nowy produkt

5904517049215

szt

Sposób użycia: Rozpylić niewielką ilość produktu (1,78 mg/cm2 skóry) na odsłonięte części ciała z odległości ok. 15 cm. Nie stosować bezpośrednio na twarz - nanosić za pomocą dłoni.
Płyn skutecznie odstrasza komary pospolite do 8 h, kleszcze do 5 h i meszki do 8 h. Zapewnia ochronę nawet przed komarami tropikalnymi (A. aegypti) do 6 h.
Środki ostrożności: Niebezpieczeństwo H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H319 Działa drażniąco na oczy. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P501 Zawartość / pojemnik usuwać na wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. Przed zastosowaniem produktu należy przeczytać etykietę.

Substancja czynna: N,N-dietylo-m-toluamid (DEET) 25,77% (25,77 g/100 g). Długość okresu przechowywania: do 3 lat od daty produkcji w temperaturze pokojowej. Do stosowania przez użytkowników powszechnych. Nr pozwolenia na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego: PL/2018/0302/MR.

Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia. Stosować 1 - 2 razy dziennie u dorosłych oraz 1 raz dziennie u dzieci powyżej 12 roku życia. Nie przekraczać zalecanej liczby aplikacji. Czynniki takie jak temperatura i wilgotność powietrza oraz potliwość skóry mogą mieć wpływ na skuteczność produktu. Unikać kontaktu produktu z oczami, skórą wokół oczu, błoną śluzową oraz uszkodzoną skórą. Po zakończeniu stosowania umyć skórę wodą z mydłem. Bezpieczny dla tkanin naturalnych. Nie stosować produktu w miejscach, w których może on mieć kontakt z materiałami syntetycznymi, powierzchniami lakierowanymi, plastikowymi, malowanymi, skórzanymi i zegarkami. Nie wdychać rozpylonego produktu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie stosować produktu w miejscach, w których może on mieć kontakt z żywnością, wodą przeznaczoną do spożycia, paszą, przyborami mającymi kontakt z żywnością. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Produkt nie jest przeznaczony do wspólnego użycia / mieszania z innymi produktami, w tym produktami biobójczymi. Pierwsza pomoc: W przypadku wdychania zapewnić dostęp świeżego powietrza i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu z oczami przemyć obficie wodą. Jeśli objawy nie ustąpią, należy zasięgnąć porady lekarza. Po połknięciu natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej oraz pokazać lekarzowi opakowanie lub etykietę. Narażenie przez kontakt ze skórą: może powodować podrażnienie u osób wrażliwych. W przypadku wystąpienia podrażnienia skórę umyć wodą z mydłem. Inne skutki uboczne niż wymienione w klasyfikacji nie są znane. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby, wody powierzchniowej i kanalizacji, produktem lub opakowaniem po produkcie. Opakowania po produkcie, pozostałości produktu należy usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych. Opakowania po produkcie nie są przeznaczone do recyklingu. Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Jednostka miaryszt
wykrzyknik: Brak hasła ostrzegawczego
płomień: Brak hasła ostrzegawczego
Wymiar liczbowy: 50
Cechy: 25% DEET na komary tropikalne
Rozmiar opakowania: 50
Jednostka (tekst opisowy): ml

Producent: BROS Sp. z o.o. sp. k.

Podmiot odpowiedzialny:
BROS Sp. z o.o. sp. k.
ul. Karpia 24
61-619 Poznań
tel. (61) 826 25 12
e-mail: biuro@bros.pl
www.bros.pl

Ostatnio oglądane