Bros Płytka na muchy

Nowy produkt

5904517189331

szt

Sposób użycia: Płytkę wyjąć z opakowania i umieścić w ciepłym, nasłonecznionym miejscu, w którym przebywają muchy (np. na parapecie), poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Płytka zaczyna działać już po 15 minutach od zastosowania i osiąga skuteczność po 1 h. Unikać miejsc zimnych i ciemnych. Przy upalnej pogodzie płytkę można lekko spryskać wodą (tylko do zwilżenia wyschniętej powierzchni), w celu podniesienia jej atrakcyjności dla much.
Data ważności i nr serii na opakowaniu.
Płytka skutecznie zwalcza muchy w pomieszczeniach. Zestaw specjalnie dobranych substancji wabiących (feromon i atraktanty pokarmowe) zapewnia wysoką atrakcyjność preparatu, a bogata w cukry pożywka gwarantuje duże spożycie trutki. Stosowana zgodnie z zaleceniami pozostaje skuteczna aż do 4 tygodni.
Środki ostrożności: Uwaga
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P391 Zebrać wyciek.
P501 Zawartość / pojemnik usuwać do uprawnionych firm utylizacji odpadów niebezpiecznych.
EUH208 Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo- 2H-izotiazol-3-onu (3:1) oraz Z-trikoz-9-en. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Nie dopuszczać do zetknięcia się płytek z żywnością, paszą, wodą pitną. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Pierwsza pomoc: Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Inne skutki uboczne niż wymienione w klasyfikacji nie są znane.
Substancje czynne: dinotefuran 500 mg/szt. (10 g/100 g) 10 %, geraniol 0,25 mg/szt. (0,005 g/100 g) 0,005 %.
Zawiera feromon muchy domowej: (Z)-trikoz-9-en.
Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 8457/21.
Jednostka miaryszt
środowisko: Brak hasła ostrzegawczego
działa pokarmowo do 4 tygodni
zawiera wabiący feromon i atraktanty
Liczba czynności użycia: 1 Porcje
Pozostały tekst dotyczący ilości porcji/użyć: 1 szt

Producent: BROS sp. z o.o.

Podmiot odpowiedzialny i producent:
BROS sp. z o.o.
ul. Karpia 24,
61-619 Poznań
tel. (61) 826 25 12
e-mail: biuro@bros.pl
www.bros.pl

Ostatnio oglądane