Bros Zielona Moc Spray na mrówki i karaluchy 300 ml

Nowy produkt

5904517105683

szt

Sposób użycia:
Przed użyciem wstrząsnąć. Zamknąć drzwi i okna. Trzymając puszkę pionowo spryskać z odległości 30 cm miejsca występowania owadów (listwy podłogowe, szczeliny, miejsca za kuchenką, pod zlewem itd.). W przypadku stosowania na powierzchnię delikatną, sprawdzić najpierw działanie preparatu na jej niewidocznym fragmencie. Po skończonym zabiegu pozostawić pomieszczenie zamknięte przez min. 15 min., po czym starannie wywietrzyć. W celu uzyskania szybkiego efektu produkt stosować bezpośrednio na owady. Powoduje to ich natychmiastowe unieszkodliwienie i śmierć ро ok. 5 minutach od zastosowania.
Aerozol do zwalczania mrówek, karaluchów oraz pająków. Stworzony na bazie ekstraktu pyretrum - substancji owadobójczej pochodzenia roślinnego, otrzymywanej z kwiatów złocienia.
Środki ostrożności:
Niebezpieczeństwo
H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P501 Zawartość / pojemnik usuwać do uprawnionych firm utylizacji odpadów niebezpiecznych. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Pierwsza pomoc:
Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Skutki uboczne nie są znane. Puste opakowania i pozostałości preparatu dostarczyć na odpowiednie wysypisko lub do utylizacji.
Substancje czynne:
Wyciąg z otwartych i dojrzałych kwiatów wrotyczu dalmatyńskiego (Chrysanthemum cinerariaefolium / Tanaceum cinerariifolium) otrzymywany przy pomocy ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym 0,25 % (0,25 g/100 g) geraniol 0,01 % (0,01 g/100 g), butotlenek piperonylu 1 % (1 g/100 g). Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 6215/15.
Jednostka miaryszt
środowisko: Brak hasła ostrzegawczego
płomień: Brak hasła ostrzegawczego
Wymiar liczbowy: 300
składniki roślinne
zwalcza owady biegające
zawiera bójczy ekstrakt ze złocienia
bez freonu
Rozmiar opakowania: 300
Jednostka (tekst opisowy): ml

Producent: BROS Sp. z o.o. sp.k.

Podmiot odpowiedzialny i producent:
BROS Sp. z o.o. sp.k.
ul. Karpia 24
61-619 Poznań
tel.: (61) 826 25 12
e-mail: biuro@bros.pl
www.bros.pl

Ostatnio oglądane