Vaco Zawieszka na mole zapach dzikiej lawendy 2 x 4,5 ml

Nowy produkt

5901821958479

szt

Zawartość netto: 2 x 4,5 ml
Przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach z dala od artykułów żywnościowych.
Vaco zawieszka na mole
Perfumowana zawieszka przeznaczona do zwalczania moli odzieżowych. Do zastosowania w garderobach, szafach, szufladach, skrzyniach, itd. Jedna zawieszka zabezpiecza szafę o poj. 0,75 m³. Pełny efekt biobójczy następuje od 7 do 14 dni. Działa przez 3 miesiące.

Substancja czynna: transflutryna 0,94 g/100 g (75 mg na zawieszkę), geraniol 0,1 g/100 g (4 mg na zawieszkę).
Informacje o bezpieczeństwie:
Zawiera: eukaliptol, geraniol, d-limonene. H315 Działa drażniąco na skórę. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H319 Działa drażniąco na oczy. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI. P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Pierwsza pomoc: w przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą i popić dużą ilością wody. Po narażeniu drogą oddechową zapewnić dostęp świeżego powietrza.

Numer pozwolenia: 8248/20
Jednostka miaryszt
środowisko: Uwaga
wykrzyknik: Uwaga
Liczba jednostek: 2
Wymiar liczbowy: 4.5
3 miesiące ochrony
w trosce o garderobę
Rozmiar opakowania: 4,5
Jednostka (tekst opisowy): ml
Liczba czynności użycia: 2 sztuk/sztuki

Producent: VACO RETAIL sp. z o.o.

VACO RETAIL sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 44
50-457 Wrocław,
Polska
tel.: +48 71 750 73 20
retail@vaco.com.pl
vaco-retail.pl
zielonaochrona.pl

Ostatnio oglądane