Bros Mrówex na mrówki 10 g

Nowy produkt

5904517024847

szt

Sposób użycia: Oderwać wypustki znajdujące się wokół karmnika i wyłożyć go przy wejściu do mrowiska lub na ścieżkach przebiegu mrówek. Działanie produktu obserwuje się już po dwóch dniach. Po 4 tygodniach pułapkę należy wymienić na nową. W miejscach wyłożenia karmników nie stosować innych metod zwalczania mrówek, ani nie niszczyć wędrujących mrówek, aby przeniosły przynętę do gniazda.
Gotowy do użycia żel w karmniku do zwalczania mrówek w pomieszczeniach, ich bezpośrednim sąsiedztwie (tarasy, altany, ścieżki, podjazdy). Mrówki zwabione atrakcyjną przynętą pobierają żel z karmnika, a następnie zanoszą ją do gniazda niszcząc całą kolonię wraz z królową. Karmnik dodatkowo zabezpiecza dzieci i zwierzęta przed dostępem do trutki.
Środki ostrożności: Uwaga H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. P501 Zawartość i pojemnik usuwać do uprawnionych firm utylizacji odpadów niebezpiecznych. EUH208 Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on oraz masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może spowodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Pierwsza pomoc: Oczy przemyć wodą. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Inne skutki uboczne niż wymienione w klasyfikacji nie są znane. Przechowywać z dala od żywności.

Substancja czynna: imidachlopryd 0,03% (0,03 g/100 g), geraniol 0,001% (0,001 g/100 g). Zawiera 2-metylo-2H-izotiazol-3-on.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 8295/20.
Jednostka miaryszt
środowisko: Brak hasła ostrzegawczego
wykrzyknik: Brak hasła ostrzegawczego
Wymiar liczbowy: 10
zwalcza mrówki domowe, ogrodowe
likwiduje gniazdo wraz z królową
Rozmiar opakowania: 10
Jednostka (tekst opisowy): g

Producent: BROS Sp. z o.o. sp. k.

Podmiot odpowiedzialny:
BROS Sp. z o.o. sp. k.
ul. Karpia 24
61-619 Poznań
tel. (61) 826 25 12
e-mail: biuro@bros.pl
www.bros.pl

Ostatnio oglądane