Bros Gaśnica na osy i szerszenie 300 ml

Nowy produkt

5904517005655

szt

Sposób użycia: Wstrząsnąć przed użyciem. Spryskać obficie gniazdo i wlot do niego. Oprysk wykonywać z odległości do 5 m zgodnie z kierunkiem wiatru, wczesnym rankiem lub wieczorem, gdy owady są mniej aktywne. Gniazdo można usunąć najwcześniej po 24 h od zabiegu. Preparat zwalcza osy i szerszenie wracające do gniazd jeszcze przez 3 dni po oprysku.
Aerozol do zwalczania os i szerszeni oraz niszczenia ich gniazd - w ogrodach, na tarasach i balkonach, poddaszach, itd. Unikalna konstrukcja zaworu umożliwia oprysk z odległości 5 m zapewniając bezpieczeństwo i wygodę.
Środki ostrożności:
Niebezpieczeństwo
H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. H319 Działa drażniąco na oczy. H336 Może spowodować senność lub zawroty głowy. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P261 Unikać wdychania par. P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. P280 Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P501 Zawartość / pojemnik usuwać na wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Pierwsza pomoc: Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Skórę przemyć wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Ośrodek Toksykologiczny w Warszawie, tel.: (22) 619 66 54, 607 218 174. Inne skutki uboczne niż wymienione w klasyfikacji nie są znane.
Preparat nie służy do gaszenia pożarów.

Substancje czynne:
cypermetryna 0,57% (0,57 g/100 g), tetrametryna 0,17% (0,17 g/100 g), butotlenek piperonylu 1,35% (1,35 g/100 g).
Zawiera niskowrzącą frakcję naftową obrabianą wodorem i izopropanol.
Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 6945/17.
Jednostka miaryszt
środowisko: Brak hasła ostrzegawczego
wykrzyknik: Brak hasła ostrzegawczego
płomień: Brak hasła ostrzegawczego
Wymiar liczbowy: 300
likwiduje gniazda i owady
zasięg do 5 m
bez freonu
Rozmiar opakowania: 300
Jednostka (tekst opisowy): ml

Producent: BROS Sp. z o.o. sp. k.

Podmiot odpowiedzialny:
BROS Sp. z o.o. sp. k.
ul. Karpia 24
61-619 Poznań
tel. (61) 826 25 12
e-mail: biuro@bros.pl
www.bros.pl

Ostatnio oglądane