Bros Spray na mole 150 ml

Nowy produkt

5904517001213

szt

Sposób użycia: Przed użyciem wstrząsnąć. Opryskać wnętrze szafy z odległości ok. 40 cm. Czas opryskiwania powinien wynosić do 2 s. na każde 0,5 m³ szafy. Można stosować bezpośrednio na odzież. Szafę pozostawić zamkniętą przez ok. 15 min. po czym starannie wywietrzyć. Unikać bezpośredniego opryskiwania delikatnych i skórzanych ubrań.
Bros spray na mole
Aerozol skutecznie zwalcza mole oraz ich jaja i larwy w szafach, szufladach i garderobach.
Środki ostrożności: Podczas zabiegu nie jeść i nie pić. W pomieszczeniach może przebywać tylko osoba wykonująca oprysk. Niebezpieczeństwo H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. P260 Nie wdychać rozpylonej cieczy. P501 Zawartość / pojemnik usuwać do uprawnionych firm utylizacji odpadów niebezpiecznych.
Pierwsza pomoc: Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Skutki uboczne nie są znane.
Substancje czynne: fenotryna (izomer 1R trans) 0,1 % (0,1 g/100 g); praletryna 0,09 % (0,09 g/100 g); butotlenek piperonylu 0,45 % (0,45 g/100 g). Zawiera niskowrzącą modyfikowaną frakcję benzynową.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 4925/12.
Jednostka miaryszt
środowisko: Brak hasła ostrzegawczego
płomień: Brak hasła ostrzegawczego
Wymiar liczbowy: 150
do oprysku szaf i ubrań
zwalcza również larwy i jaja moli
bez freonu
Rozmiar opakowania: 150
Jednostka (tekst opisowy): ml

Producent: BROS Sp. z o.o. sp.k.

Podmiot odpowiedzialny i producent:
BROS Sp. z o.o. sp.k.
ul. Karpia 24
61-619 Poznań
tel.: (61) 826 25 12
e-mail: biuro@bros.pl
www.bros.pl

Ostatnio oglądane