Domestos Power 5 Pine Kostka toaletowa 55 g

Nowy produkt

8710908488399

szt

Sposób użycia:
- Zawieś produkt na obrzeżu muszli toaletowej upewniając się, że jest w zasięgu wody.
www.cleanright.eu
1. Higiena
2. Długotrwały zapach
3. Ochrona przed osadzaniem się kamienia
4. Czyszcząca piana
5. Połysk
Domestos Power 5 Pine Kostka Toaletowa: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes, Linalool. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc zgodnie z wymogami władz lokalnych. Zawiera: SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE, SODIUM LAURYL SULFATE.
Kostka toaletowa
Jednostka miaryszt
>30% anionowe środki powierzchniowo czynne
<5% niejonowe środki powierzchniowo czynne
kompozycja zapachowa
fosforany
węglowodory aromatyczne
Linalool
Eugenol
Benzyl Alcohol
Alpha Isomethyl Ionone
Citral
Limonene
Min. temp. °C: 0
Maks. temp. °C: 30
działanie żrące: Niebezpieczeństwo
Wymiar liczbowy: 55
Rozmiar opakowania: 55
Jednostka (tekst opisowy): g

Producent: Unilever Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa

Ostatnio oglądane