Bros Kulki na mole kwiatowy 20 sztuk

Nowy produkt

5904517002845

szt

Sposób użycia: Kulki wyjąć z opakowania i umieścić w szafie, garderobie lub szufladzie. Jedno opakowanie zabezpiecza szafę o pojemności do do 1 m3 aż do 6 miesięcy. Kulki zwalczają larwy i dorosłe osobniki moli już po 8 h od ich zastosowania.

Uwaga! Nie wyjmować kulek z perforowanych saszetek.
Kulki skutecznie chronią odzież w szafach, szufladach i garderobach. Zwalczają dorosłe osobniki moli odzieżowych oraz ich jaja i larwy. Każda kulka umieszczona jest w osobnej, perforowanej saszetce, dzięki czemu stosowanie produktu jest łatwiejsze i wygodniejsze.
Środki ostrożności: Uwaga H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H319 Działa drażniąco na oczy. H371 Może spowodować uszkodzenie narządów (układ nerwowy). H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. P501 Zawartość / pojemnik usuwać do uprawnionych firm utylizacji odpadów niebezpiecznych. EUH208 Zawiera cytronelol, (R)-karwon, 4(4-metylo-3-pentenylo)cycloheks-3-en-1-karboksyaldehyd. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7512/18.

Pierwsza pomoc: Zapewnić dostęp świeżego powietrza. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Inne skutki uboczne niż wymienione w klasyfikacji nie są znane. Przechowywać z dala od żywności.

Substancje czynne: metoflutryna 2 g/100 g (1 mg/kulkę), geraniol 1 g/100 g (0,5 mg/kulkę). Zawiera geraniol, cyneol, linalol, octan 4-tert-butylocykloheksylu, kumarynę.
Jednostka miaryszt
środowisko: Brak hasła ostrzegawczego
wykrzyknik: Brak hasła ostrzegawczego
zagrożenie dla zdrowia: Brak hasła ostrzegawczego
Liczba jednostek: 20
zwalczają mole, jaja i larwy
do 6 miesięcy działania
Rodzaj jednostki: sztuk
Liczba czynności użycia: 20 sztuk/sztuki
Pozostały tekst dotyczący ilości porcji/użyć: Ilość produktu w opakowaniu: 20 szt.

Producent: BROS Sp. z o.o. sp. k.

Podmiot odpowiedzialny i producent:
BROS Sp. z o.o. sp. k.,
ul. Karpia 24,
61-619 Poznań
tel.: (61) 826 25 12
e-mail: biuro@expel.pl
www.bros.pl

Ostatnio oglądane