Persil Power Caps Color Kapsułki do prania 495 g (33 prania)

Nowy produkt

9000101515077

szt

495 g e
33 x 15 g
Henkel Srbija d.o.o.,
Bulevar Oslobođenja 383,
11040 Belgrad,
Serbia.
www.henkel.rs,
e-mail: info@rs.henkel.com,
Telefon: 011/2072 200
www.cleanright.eu
www.keepcapsfromkids.eu
Skuteczne już od 20°C.
Zapewnia blask, 30 dni świeżości*.
*po przechowywaniu w garderobie
Skоnсеntrowany środek do pгaпia tkaniп kolorowych w pгalkach. Uwaga. Zawiera subtylisynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody. W przypadku dostania się do oczu. Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady lekarza. W przypadku połknięcia: wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem. Całkowicie opróżnione opakowanie usuwać do odpadów komunalnych wg lokalnych zasad.
Jednostka miaryszt
15-30 % anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne
5-15 % mydło
<5 % fosfoniany
enzymy
kompozycja zapachowa (Geraniol, Linalool)
Min. temp. °C: 0
Maks. temp. °C: 35
wykrzyknik: Uwaga
Wymiar liczbowy: 495
Rozmiar opakowania: 495
Jednostka (tekst opisowy): g
Liczba czynności użycia: 33 użyć/użycia

Producent: Henkel Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

Ostatnio oglądane