Bros Spray taras i balkon 350 ml

Nowy produkt

5904517281769

szt

Sposób użycia: Przed użyciem wstrząsnąć. Pomieszczenie, w którym będzie wykonywany zabieg należy odpowiednio przygotować: wynieść zwierzęta, zabezpieczyć akwaria i terraria, artykuły spożywcze oraz wszelkie przedmioty codziennego użytku.
Oprysk powierzchni (balkony, tarasy, altany itp.): W celu zwalczenia much i kleszczy, preparat rozpylać równomiernie przez 12 sekund na powierzchnię 12 m² (1 g/m²). Produkt wykazuje skuteczność po 15 min i utrzymuje ją do 8h.
Oprysk bezpośredni: W celu zwalczenia os, pająków, much, mrówek, komarów, meszek, biedronki azjatyckiej na balkonach, tarasach, w altanach należy opryskiwać owady bezpośrednio przez 1-3 sekundy z odległości około 25 cm. Produkt wykazuje skuteczność po 15 sekundach.
Data ważności i nr partii na opakowaniu.
Spray taras i balkon TF
Aerozolowy preparat owadobójczy. Do stosowania w pomieszczeniach oraz na balkonach, tarasach i altanach. Zwalcza owady latające (komary, muchy, osy, meszki, biedronki azjatyckie), mrówki oraz pająki przez oprysk bezpośredni wewnątrz pomieszczeń oraz muchy i kleszcze poprzez oprysk powierzchni wewnątrz pomieszczeń oraz terenów przyległych o utwardzonej powierzchni takich jak balkony, tarasy, altany.
Pierwsza pomoc: Wdychanie: zapewnić dostęp świeżego powietrza, chronić przed utratą ciepła. Skażenie oka: przemywać dużą ilością wody. Skażenie skóry: umyć wodą z mydłem, zdjąć skażoną odzież. W przypadku połknięcia, zatrucia lub reakcji alergicznej nie wywoływać wymiotów i zasięgnąć porady lekarza.
Brak znanych ubocznych skutków działania, jedyne znane zagrożenia są w klasyfikacji.

Środki ostrożności: UWAGA
H223 Łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRA: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. P501 Zawartość / pojemnik usuwać do uprawnionych firm utylizacji odpadów niebezpiecznych. EUH208 Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Po skończonym oprysku umyć ręce wodą z mydłem. Nie stosować podczas deszczu. Nie stosować w pobliżu oczek wodnych, stawów, strumyków, kanalizacji burzowej itd., zwłaszcza z rybami. Przy stosowaniu w pomieszczeniach nie stosować przy zamkniętych oknach - uchylić je przed aplikacją. Opryskany obszar może być zwyczajnie użytkowany po 10 min.
Substancje czynne: Butotlenek piperonylu 0,1 % (0,1 g/100 g), Transflutryna 0,05 % (0,05 g/100 g); Wyciąg z otwartych i dojrzałych kwiatów wrotyczu dalmatyńskiego (Chrysanthemum cinerariaefolium / Tanaceum cinerariifolium) otrzymywany przy pomocy rozpuszczalnika węglowodorowego 0,02 % (0,02 g/100 g).
Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 8945/22.
Jednostka miaryszt
środowisko: Uwaga
wykrzyknik: Uwaga
płomień: Uwaga
Wymiar liczbowy: 350
do ochrony domu i jego otoczenia
zwalcza owady latające, biegające i pajęczaki
do 8 h działania
bez freonu
Rozmiar opakowania: 350
Jednostka (tekst opisowy): ml

Producent: BROS sp. z o.o.

BROS sp. z o.o.
ul. Karpia 24
61-619 Poznań
tel. (61) 826 25 12
e-mail: biuro@bros.pl
www.bros.pl

Ostatnio oglądane