Bros Spray na komary i kleszcze 50% DEET tropikalny 180 ml

Nowy produkt

5904517247048

szt

Sposób użycia: Miejsca narażone na ukąszenia spryskać z odległości 15 cm. Na twarz i szyję nanieść produkt pośrednio - spryskać dłoń, a następnie rozsmarować.
Innowacyjny aerozol bardzo skutecznie odstrasza komary (w tym tropikalne, które przenoszą malarię, żółtą febrę i gorączkę zachodniego Nilu), kleszcze i meszki. Zabezpiecza przed komarami pospolitymi aż do 12 h, komarami tropikalnymi i meszkami do 10 h oraz kleszczami do 9 h. Dzięki wyjątkowo wysokiemu stężeniu substancji odstraszającej, preparat działa dłużej niż większość dostępnych na rynku produktów do ochrony przed komarami. Dodatek kosmetycznego kopolimeru powoduje, że spray jest odporny na pot i wodę, przez co dłużej utrzymuje się na skórze.
Środki ostrożności: Stosować raz dziennie u osób powyżej 18 roku życia. Nie stosować na skaleczoną lub podrażnioną skórę. Unikać kontaktu z błonami śluzowymi i oczami. Umyć ręce przed jedzeniem, piciem, żuciem gumy, paleniem lub korzystaniem z toalety. Po powrocie z zewnątrz preparat zmyć wodą z mydłem a odzież wyprać. Produkt w rzadkich przypadkach może powodować wystąpienie podrażnienia skóry. Uwaga H223 Łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H319 Działa drażniąco na oczy. H315 Działa drażniąco na skórę. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P410 - P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. P501 Zawartość / pojemnik usuwać na wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. Nie wdychać par produktu. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Produkt przeznaczony do stosowania wyłącznie na skórę, nie stosować pod ubraniem. Nie stosować produktu w miejscach, w których może mieć on kontakt z odzieżą syntetyczną i skórzaną, powierzchniami plastikowymi, malowanymi lub lakierowanymi. Nie stosować produktu w miejscach, w których może mieć on kontakt z odzieżą syntetyczna i skórzaną, powierzchniami plastikowymi, malowanymi lub lakierowanymi. Nie stosować produktu w miejscach, w których może mieć on kontakt z żywnością, wodą przeznaczoną do spożycia, paszą, przyborami mającymi kontakt z żywnością. Produkt nie jest przeznaczony do wspólnego użycia / mieszania z innymi produktami biobójczymi. Po zastosowaniu umyć ręce. Przed zastosowaniem produktu należy przeczytać etykietę.

Pierwsza pomoc: Skórę przemyć wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Inne skutki uboczne niż wymienione w klasyfikacji nie są znane.

Substancje czynne: N,N-dietyIo-m-toluamid 50 g/100 g, geraniol 0,005 g/100 g.
Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7911/19.
Jednostka miaryszt
wykrzyknik: Brak hasła ostrzegawczego
płomień: Brak hasła ostrzegawczego
Wymiar liczbowy: 180
do 12 h komary
do 9 h kleszcze
odporny na pot i wodę
najwyższe stężenie DEET
bez freonu
Rozmiar opakowania: 180
Jednostka (tekst opisowy): ml

Producent: BROS Sp. z o.o. sp. k.

Podmiot odpowiedzialny:
BROS Sp. z o.o. sp. k.
ul. Karpia 24
61-619 Poznań
tel. (61) 826 25 12
e-mail: biuro@bros.pl
www.bros.pl

Ostatnio oglądane