Bros Roll-on na komary i kleszcze max 50 ml

Nowy produkt

5904517269873

szt

Sposób użycia: Przed użyciem wstrząsnąć. Miejsca narażone na ukąszenia pokryć dokładnie preparatem, rozprowadzając go równomiernie na skórze za pomocą kulki. Nie stosować w bezpośredniej okolicy oczu i ust. Nie aplikować na odzież i pod nią.
Innowacyjny preparat skutecznie odstrasza komary (w tym tropikalne), kleszcze i meszki. Zabezpiecza przed komarami pospolitymi aż do 9 h, komarami tropikalnymi i meszkami do 7 h oraz kleszczami do 6 h. Zawiera specjalne składniki stabilizujące, dzięki którym dłużej utrzymuje się na skórze. Aplikacja preparatu za pomocą kulki umożliwia bardzo dokładne pokrycie narażonych na ukąszenia miejsc.
Środki ostrożności: Uwaga H226 Łatwopalna ciecz i pary. H319 Działa drażniąco na oczy. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P305 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P501 Zawartość / pojemnik usuwać do uprawnionych firm utylizacji odpadów niebezpiecznych. Nie nanosić na dłonie dzieci. Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia. Stosować 1-2 razy dziennie u dorosłych oraz 1 raz dziennie u dzieci w wieku powyżej 12 lat. Pierwsza pomoc: Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Skórę przemyć wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Inne skutki uboczne niż wymienione w klasyfikacji nie są znane. Substancje czynne: N,N-dietylo-m-toluamid (DEET) 25% (25 g/100 g), geraniol 0,005% (0,005 g/100 g). Zawiera N,N-dietylo-m-toluamid (DEET). Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 8211/20.
Jednostka miaryszt
wykrzyknik: Brak hasła ostrzegawczego
płomień: Brak hasła ostrzegawczego
Wymiar liczbowy: 50
9 h komary
6 h kleszcze
Rozmiar opakowania: 50
Jednostka (tekst opisowy): ml

Producent: BROS Sp. z o.o. sp. k.

Podmiot odpowiedzialny:
BROS Sp. z o.o. sp. k.
ul. Karpia 24
61-619 Poznań
tel. (61) 826 25 12
e-mail: biuro@bros.pl
www.bros.pl

Ostatnio oglądane