REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJVALDINOX

§1Definicje

Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

1.Akcja Promocyjna akcja promocyjna pod nazwą VALDINOX, prowadzona w Sklepach grupy PGZ Kupiecw okresieod 1 października 2019r. do 12stycznia 2020r.lub do wyczerpania zapasów, w ramach której Uczestnicy mogą dokonać zakupu Produktów Promocyjnych z rabatem po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

2.Organizator: Polska Grupa Zakupowa Kupiec sp. z o.o., ul. Promienna 1a, 44-240 Żory

3.Produkt Promocyjny jeden z produktów marki VALDINOXwymienionych w Załączniku nr 1, który Uczestnik może nabyć w Sklepach po cenie z rabatem po spełnieniu warunków opisanych w niniejszym Regulaminie. Rodzaje Produktów Promocyjnych, ich ceny, wysokość rabatu oraz ceny z rabatem określa Załącznik nr 1.

4.Katalog kolekcjonera wydawana Uczestnikowi broszura, której wzór zawiera Załącznik nr 2, na której Uczestnik będzie mógł gromadzić i przyklejać Naklejki otrzymane za zakupy Produktów w Sklepach na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5.Naklejki samoprzylepne naklejki z wizerunkiem logo VALDINOXwzórNaklejek zawiera Załącznik nr 2.

6.Regulamin -niniejszy Regulamin, określający zasady udziału w Akcji Promocyjnej. Regulamin dostępny będzie w okresie trwania Akcji Promocyjnej w każdym ze Sklepów.

7.Uczestnik -każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu cywilnego, zamierzający wziąć udział w Akcji Promocyjnej.

§2 Postanowienia ogólne

1.Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w Sklepach zrzeszonychprzez Organizatora, wykazanych w załączniku nr 3.

2.Informacje o zasadach i szczegółach Akcji Promocyjnej będą zamieszczane w ogłoszeniach umieszczonych w specjalnie oznaczonych miejscach w Sklepach.

3.Akcja Promocyjna polega na umożliwieniu Uczestnikowi zakupu Produktu Promocyjnego z rabatem. Po zebraniu na Kuponie Kolekcjonera naklejek w ilości określonej w Załączniku nr 1.

4.Akcja Promocyjna będzie prowadzona w okresie od 1 października2019r.do 12stycznia 2020r.lub do wyczerpania zapasów. Naklejki będą wydawane od dnia 1października 2019r.do dnia 31 grudnia2019r. Zakup Produktów Promocyjnych będzie możliwy od dnia 1października2019r. do dnia 12stycznia2020r.lub do wyczerpania zapasów.

5.Udział w Akcji Promocyjnej jest równoznaczny z akceptacją zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.

§3 Zasady uczestnictwa w Akcji Promocyjnej

1.W celu w wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej Uczestnik powinien odebrać w jednym ze Sklepów Katalog Kolekcjonera, na którym będzie mógł gromadzić Naklejki.

2.Katalogi Kolekcjonera będą dostępne nieodpłatnie w specjalnie oznaczonych miejscachw Sklepach przez cały okres trwania Akcji Promocyjnej

3.Uczestnik może posiadać więcej niż jeden KatalogKolekcjonera. KatalogKolekcjonera jest dokumentem na okaziciela.

4.Naklejki zebrane przez Uczestnika na więcej niż jednym KataloguKolekcjonera nie podlegają zsumowaniu.

5.Za każde 20(słownie: dwadzieścia złotych) wydane na zakup Produktów podczas jednej transakcji (potwierdzonej wydaniem paragonu fiskalnego) w okresie trwania Akcji Promocyjnej Uczestnik otrzyma jedną Naklejkę. Nie jest możliwe sumowanie wartości zakupu Produktów z więcej niż jednego paragonu fiskalnego w celu otrzymania Naklejek.

6.Podczas jednej transakcji potwierdzonej wydaniem paragonu fiskalnego Uczestnik może otrzymać maksymalnie 100 Naklejek.

7.Naklejki nie podlegają wymianie na gotówkę.

8.Naklejki będą wydawane przez kasjera wraz z paragonem fiskalnym. Po wydaniu Uczestnikowi Naklejek kasjer dokona odpowiedniej adnotacji na paragonie fiskalnym.

9.Późniejsze wydanie Naklejek na podstawie paragonów lub innych dowodów dokonania transakcji nie jest możliwe.

10.Zebrane Naklejki należy nakleić na KataloguKolekcjonera.

11.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie bądź utratę przez Uczestnika Katalogu kolekcjonera lub Naklejek. W takim przypadku zarówno Katalogkolekcjonera jak i dotychczas zgromadzone na nim Naklejki przepadają.

12.Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzania, w okresie trwania Akcji promocyjnej, krótkoterminowych promocji, w ramach których Uczestnicy będą mogli otrzymać większą ilość Naklejek bądź uzyskać rabat określony w Załączniku nr 1po zebraniu na Katalogu kolekcjonera mniejszej liczby Naklejek. O szczegółowych warunkach takich promocji Uczestnicy będą informowani w sposób określony w § 2 ust. 2.

13.Z Akcji wyłączone są następujące produkty będące w sprzedaży w Sklepach Organizatora:a)napoje alkoholowe, w tym piwo, w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 487ze zm.); b)wyroby tytoniowe w rozumieniu art. 2 pkt 48ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2018, poz. 1446);c)produkty lecznicze w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017, poz. 2211ze zm.); d)preparaty do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. z 2018, poz. 1541) oraz przedmioty służące do karmienia niemowląt.

14.Jeżeli dowód zakupu, w szczególności paragon, będzie obejmować zakup produktów, o których mowa w §3 w punkcie 13, wówczas wartość takich produktówzostanie odjęta od łącznej wartości zakupionych produktów objętych danym dowodem zakupu.

15.Z udziału w Akcji są wykluczone osoby zatrudnione przez Organizatora, w tym pracownicy oraz zleceniobiorcy Organizatora, a także osoby zatrudnione przez inne podmioty współpracujące z Organizatorem przy organizacji niniejszej Akcji, jak również osoby im bliskie. Za osoby bliskie uważa się: małżonka, wstępnych i zstępnych i ich małżonków, rodzeństwo i ich małżonków, powinowatych do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli i ich małżonków oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

§4 Zasady zakupu Produktów Promocyjnych

1.Produkty Promocyjne będą dostępne w SklepachGrupy PGZ Kupieci będą eksponowane w specjalnie oznaczonych miejscach.

2.Zebranie Naklejek w części KataloguKolekcjonera dotyczącej danego Artykułu Promocyjnego uprawnia Uczestnika do zakupu jednej sztuki takiego Artykułu Promocyjnego po cenie z rabatem określonej w Załączniku nr 1.

3. Zakupu Produktów Promocyjnych Uczestnik może dokonać w każdym ze SklepówGrupy PGZ Kupiec w terminie od 1 października2019roku do 12stycznia2020r.lub do wyczerpania zapasów.

4.W celu uzyskania rabatu na zakup Produktu Promocyjnego Uczestnik powinien przedstawić kasjerowi Katalog Kolekcjonera z wymaganą ilością Naklejek naklejonych w części dotyczącej danego Produktu promocyjnego. Po dokonaniu zakupu Produktu Promocyjnego część Katalogukolekcjonera z Naklejkami, za które został przyznany rabat, zostanie oznaczona jako wykorzystana i przekreślona przez Kasjera.

5.W całym okresie trwania Akcji Promocyjnej Uczestnik może dokonać zakupu Produktów Promocyjnych w cenach regularnych określonych w Załączniku nr 1, tj. bez rabatu.

6.Rabat na zakup Produktów Promocyjnych nie zostanie udzielony jeżeli: a)Naklejki znajdujące się na Katalogu Kolekcjonera noszą znamiona podrobienia, przerobienia lub skopiowania, b)Katalog Kolekcjonera z Naklejkami jest zniszczony lub nieczytelny, c)Na Katalogu Kolekcjonera nie znajduje się wymagana liczba Naklejek.

§5Reklamacje

1.Każdemu Uczestnikowi Akcji Promocyjnej przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Akcji Promocyjnej z niniejszym Regulaminem, w czasie jej trwania lub nie później niż w terminie 30 dni od daty jej zakończenia. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.

2.Reklamacje należy składać w formie pisemnej drogą pocztową na adres: Polska Grupa Zakupowa Kupiec sp. z o.o.Ul. Promienna 1a44-240 Żoryzdopiskiem „Akcja promocyjna: VALDINOX

3.Reklamacja musi zawierać dane personalne zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego), przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

4.Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi nie więcej niż 21 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

5.Jeżeli z uwagi na złożoność sprawy będącej powodem reklamacji, zajdzie konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego lub podjęcia dodatkowych czynności przez Organizatora, okres rozpatrywania reklamacji może ulec stosownemu wydłużeniu. Organizator poinformuje zgłaszającego reklamację o prowadzonym postępowaniu i określi nowy termin rozpatrzenia reklamacji, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

6.Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres, po terminie lub nie zawierające wymaganych danych nie będą rozpatrywane.

§6 Postanowienie końcowe

1.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w treści Regulaminu. O zmianach w treści Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni z piętnastodniowym wyprzedzeniem, poprzez ogłoszenia zamieszczanew Sklepach. Ogłoszenie zmian w Regulaminie może również nastąpić przez ogłoszenie jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu.

2.Poprzez odbieranie od kasjera Naklejek Uczestnicy potwierdzają, że zapoznali się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i wyrażają zgodę na udział w Akcji. Promocyjnej.

3.Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Akcji Promocyjnej w poszczególnych lub we wszystkich Sklepach, w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyny, pod warunkiem powiadomienia o tym Uczestników z 3-dniowym wyprzedzeniem, dokonanym poprzez ogłoszenie informacji o zakończeniu Akcji Promocyjnej w danym Sklepie lub Sklepach.Zakończenie Akcji Promocyjnej przez Organizatora nie narusza praw Uczestników nabytych w okresie trwania Akcji Promocyjnej. W przypadku zakończenia Akcji Promocyjnej przez Organizatora, najpóźniej w terminie 60 dni od momentu ogłoszenia informacji o jego zakończeniu, Uczestnicy będą mieli prawo do zakupu Produktów Promocyjnych w cenie z rabatem po spełnieniu warunków jego otrzymania przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

4.Do postanowień Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego.

5.Wszelkie spory wynikłe w związku z przeprowadzeniem Akcji promocyjnej będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

6.Integralną częśćRegulaminu stanowią załączniki nr 1,2i 3.