Voigt Grundpur VC 150 Środek do gruntownego mycia silnie zabrudzonych powierzchni stripper 1 l

Nowy produkt

5901370015005

szt

Sposób użycia
W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni zaleca się stosować roztwór od 5 do 10% (od 500 do 1000 ml na 10 l wody). Do usuwania warstw polimerowych zaleca się
stosować roztwór od 10 do 30% (od 1 do 3 l środka na 10 l wody). Czyszczoną powierzchnię namoczyć przygotowanym roztworem i pozostawić na kilka minut. W przypadku starych, trudno zmywalnych zabrudzeń należy użyć szczotkę lub pad. Następnie zebrać brud i czyszczoną powierzchnię zneutralizować wodą.
Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
Nowy przyjemny zapach

Zastosowanie
Skoncentrowany, zasadowy środek o podwyższonej skuteczności do gruntownego mycia mocno zabrudzonych podłóg i powierzchni odpornych na działanie alkaliów. Skutecznie usuwa stary brud, tłuszcze, pasty oraz warstwy polimerowe - stripper. Szczególnie zalecany do przygotowania podłogi przed nałożeniem polimerów. Środek niskopieniący, może być stosowany w maszynach czyszczących. W doczyszczanym pomieszczeniu pozostawia przyjemny zapach. Uwaga: przed zastosowaniem sprawdzić powierzchnie na trwałość kolorów.

Ekologia
Zawarte substancje są biodegradowalne. Środek nie zawiera APEO i formaldehydów.

Produkt posiada atest PZH.
Firma Bliska Środowisku
UWAGA
H319 - Działa drażniąco na oczy. H315 - Działa drażniąco na skórę. P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 - Stosować ochronę oczu. P302+P352 - W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P305+P351+P338 - W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P332+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek stosowania środka niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka.
Profesjonalny środek do utrzymania czystości
Jednostka miaryszt
<5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych
<5% anionowych środków powierzchniowo czynnych
<5% EDTA i jego soli
alkohole
związki wspomagające
substancje barwiące i zapachowe: Limonene, Hexylcinnamal, Citral, Linalool
wykrzyknik: Uwaga
Wymiar liczbowy: 1
gwarancja jakości Voigt
koncentrat
Nalepsze w Polsce
Rozmiar opakowania: 1
Jednostka (tekst opisowy): L

Producent: PPUH VOIGT Sp. z o.o.

PPUH VOIGT Sp. z o.o.
ul. Jordana 90
41-813 Zabrze
tel./fax: +48 32 / 272 25 73
www.voigt.pl

Ostatnio oglądane