Perlux Multicaps Color Perły do prania 552 g (24 prania)

Nowy produkt

5907542740027

szt

PKWiU: 20.41.32.0
Sposób stosowania
Włóż perłę piorącą Perlux do pustego bębna pralki.
Na perle piorącej umieść ubrania przeznaczone do wyprania i włącz pralkę jak zwykle.
Najlepiej zużyć w ciągu 36 miesięcy od daty produkcji.
www.cleanright.eu
Perlux Multicaps to innowacyjne, superskoncentrowane perły piorące. Połączenie najlepszych cech proszku i żelu w technologii hybrydowej to gwarancja skuteczności i wygody.

Dlaczego Perlux Multicaps?
Skuteczny - siła proszku, szybkość żelu
Inteligentne opakowanie - rozpuszczalna w wodzie folia wspomaga proces prania
Oszczędny - jedna mała perła piorąca zawiera proszek z systemem odplamiania, żel, odkamieniacz
Bezpieczny - brak bezpośredniego kontaktu z detergentem
Łatwy w dozowaniu - perła piorąca gotowa do użycia

Zaawansowana technologia hybrydowa - połączenie proszku i żelu - zapewnia:
- doskonałe właściwości piorące
- skuteczne odplamianie
- zmiękczanie wody
- redukcję elektryzowania się tkanin
- ochronę elementów grzejnych pralki
- przyjemny długotrwały zapach

Przebadany dermatologicznie
H315 - Działa drażniąco na skórę. H319 - Działa drażniąco na oczy. H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 - Chronić przed dziećmi. P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 - Stosować ochronę oczu. P301 + P310 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P501- Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami.
EUH 208 - Zawiera hexyl salicylate, tetramethyl acetyloctahydronaphtalenes. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Perły do prania
Jednostka miaryszt
5%< anionowe środki powierzchniowo czynne <15%
5%< niejonowe środki powierzchniowo czynne <15%
5%< polikarboksylany <15%
<5% fosfoniany <15%
<5% mydło, enzymy, kompozycja zapachowa (Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Geraniol)
wykrzyknik: Uwaga
Wymiar liczbowy: 552
chroni pralkę
chroni kolory
skutecznie odplamia
Rozmiar opakowania: 552
Jednostka (tekst opisowy): g
Liczba czynności użycia: 24 użyć/użycia

Producent: Lakma Strefa Sp. z o.o.

Podmiot odpowiedzialny:
Lakma Strefa Sp. z o.o.,
43-254 Warszowice,
ul. Gajowa 7,
tel. +48 32 43 53 188,
e-mail: lakma.strefa@lakma.com,
www.sidolux-antibac.pl

Ostatnio oglądane